Pokyny pro autory a recenzenty

Poslední aktualizace 25. 8. 2022

ČASOPIS ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
A SLOVENSKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pokyny pro autory

Časopis Česká a slovenská oftalmologie je odborný časopis s otevřeným přístupem k plným textům jednotlivých článků, který vychází v českém/slovenském (tištěný i online) i anglickém jazyce (pouze online). Primární jazykovou verzí časopisu je angličtina (americká angličtina).

Časopis přijímá k publikaci následující typy článků: původní vědecké práce včetně experimentálních, kazuistiky a přehledové články. Všechny publikované články procházejí recenzním řízením (peer review), přičemž se zachovává anonymita. Redakce preferuje původní práce před kazuistikami.

Časopis dodržuje přísný a transparentní postup pro hodnocení článků a dodržuje nejvyšší etické standardy. Redakce bude akceptovat pouze práce, které po tematické stránce odpovídají zaměření časopisu a které jsou na odpovídající profesionální a odborné úrovni. Jakmile je zaslaná práce redakcí přijata k publikování, stává se majetkem časopisu a přetisknout její části lze jen s odpovídající citací původu.

Redakční politika

Česká a slovenská oftalmologie dodržuje nejvyšší standardy, týkající se redakčních zásad publikační etiky, vědeckého pochybení a hodnotících procesů. Redakce časopisu se řídí doporučeními, vydávanými organizacemi  Committee on Publication Ethics (COPE), World Association of Medical Editors (WAME)Council of Science Editors a International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Podmínkou publikování klinických výzkumů je, aby použité postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace z roku 1975 (revidované v roce 2000). U pokusů na zvířatech je nutno doložit, že byly dodrženy platné předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat. Autoři musí dodržení těchto podmínek písemně deklarovat v průvodním dopise. Veškeré údaje o pacientech musí respektovat pravidla upravená příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Neuvádí se, zvláště na jakémkoli ilustrujícím materiálu, jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční (ošetřovací, evidenční) čísla. Na klinických fotografiích pacientů musí být provedeny takové úpravy, aby osobu pacienta nebylo možno jednoznačně identifikovat.

Administrativní náležitosti

Požadujeme foto prvního autora v kvalitním rozlišení ve formátu tif nebo jpg.

Je zakázáno do textu kopírovat cokoliv z internetových stránek (formou označení textu a za použití zkratek Ctrl+C – Ctrl+V). Důvodem je kopírování navázaných skrytých fragmentů textu, které by, v případě přehlédnutí (protože se může jednat o na první pohled relevantní text), mohly zcela devalvovat celý článek. Tento problém se detekuje následovně: najet kurzorem kamkoliv do textu a současně zmačknout tlačítko Ctrl+A – tím se text celý označí. Části textu, které mají na sebe navázané fragmenty textu z internetu, se zbarví tmavší barvou (nejčastěji čísla citací, či citace v seznamu literatury). Odstranit tento problém lze pouze ručním přepsáním těchto problematických částí textu. Výše popsaným způsobem se následně také kontroluje, zda jsou již tyto textu v pořádku – tmavší zbarvení zmizí.

Pro transparentnost spolupráce předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je nutné, aby byl každý článek zveřejněný v odborném časopise doprovázen, za celý kolektiv, čestným prohlášením prvního autora o přímém nebo nepřímém ovlivnění publikované práce firemními zájmy.

Dále je nutné, aby první autor, za celý kolektiv, dodal čestné prohlášení, že práce nebyla zadána jinému časopisu ani jinde otištěna, s výjimkou kongresových abstrakt a doporučených postupů.

Doporučený text je

Autoři práce prohlašují, že vznik i téma odborného sdělení a jeho zveřejnění není ve střetu zájmů a není podpořeno žádnou farmaceutickou firmou.

Autoři práce prohlašují, že v uplynulých 24 měsících byli a jsou smluvně vázáni určitou (XY) společností, obdrželi od ní finanční podporu na provedení práce, publikace a účasti na odborné akci, případně jsou členy poradního sboru společnosti.

První autor publikace je zodpovědný za to, že text prohlášení bude odpovídat skutečné situaci jeho i spoluautorů.

Požadavky na formální strukturu rukopisu

Svoje příspěvky pište spisovnou češtinou nebo slovenštinou. Překlad do angličtiny zajistí redakce. Zahraniční autoři (s výjimkou slovenských) mohou zasílat své příspěvky pouze v angličtině. Při použití anatomických termínů včetně zkratek je závazná mezinárodně platná pařížská nomenklatura tak, jak je uvedena např. v publikaci Fenais, H.: Anatomický obrazový slovník, Praha, Avicenum, 1981. Fyzikální a chemické veličiny se uvádějí v jednotkách SI, podle ČSN 01 1300.

Příspěvek uložte ve formátu Word, velikost písma je 12, Times New Roman, řádkování 1,5, šířka textu 15 cm, bez podtrhávání, s vypnutými automatickými funkcemi. Mezi jednotlivými slovy je 1 mezera. Textový soubor musí být pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně (název souboru bez diakritiky, např. příjmení hlavního autora, klíčové slovo práce a označení text: „Novak_glaucoma_text.docx“). Doporučený rozsah maximálně 10 normostran (počítáno bez titulní strany, abstraktu a literatury, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer). Každý oddíl začínejte na nové straně. V textu rukopisu respektujte pořadí: titulní strana, souhrn, klíčová slova, vlastní text práce a přehled použité literatury.

Tabulky, grafy a obrázky přiložte v samostatných souborech. Tabulky musí být zasílány ve formě jednotlivých souborů (nebo jednotlivých listů), které lze editovat, ve formátu DOC nebo ekvivalentním (Google Docs, Open Office), který lze otevřít v programu Word. Grafy musí být zasílány ve formě jednotlivých souborů (nebo jednotlivých listů), které lze editovat, ve formátu XLS nebo ekvivalentním (Google Sheets, Open Office), který lze otevřít v programu Excel. Tabulky i grafy musí být zasílány v české i anglické verzi (zahraniční autoři pouze v anglické) a měly by být přiměřeně jednoduché a srozumitelné a číslované v pořadí podle výskytu v textu. Ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek v českém i anglickém jazyce v samostatném souboru – jeden soubor CZ a druhý v EN verzi (zahraniční autoři pouze EN verzi). Vysvětlete všechny zkratky, které byly použity – pod popisem každého obrázku či grafu. Ověřte také, zda jsou všechny tabulky a texty opravdu citovány v textu. Soubor pojmenujte stejným způsobem jako text (např. „Novak_glaucoma _tabs.xlsx“).

Obrazovou dokumentaci zasílejte v elektronické podobě ve formátu JPG, BMP, TIFF v tiskovém rozlišení min. 300 dpi. Minimální šířka obrázku by měla být 2000 pixelů. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva. Obrazové přílohy číslujte podle pořadí výskytu v textu a ukládejte je samostatně, pojmenované analogicky jako ostatní soubory (např. „Novak_glaucoma_1.jpg“). Legendu k obrazové dokumentaci dodejte jako samostatný soubor MS Word pojmenovaný analogicky jako ostatní soubory (např. „Novak_glaucoma_legend.docx“), případné symboly nebo zkratky vysvětlete.

Ke každému článku prosím připojte jeden ilustrační obrázek, který bude umístěn na webu časopisu u vašeho článku. Rozměr obrázku by měl být minimálně 800x600 pixelů a rozlišení 72 DPI nebo vyšší.

Všechny soubory zabalte do archivu (ZIP, RAR) a pošlete jako přílohu v mailu (jeden soubor), pokud nepřesáhne velikost archivního souboru 15 MB. Pro zasílání souborů nad 15 MB, použijte službu www.uschovna.cz.

Titulní strana

Titulní strana musí obsahovat stručný a výstižný název článku v českém (platí pouze pro české a slovenské autory) a anglickém jazyce (maximálně 10 slov), u kazuistik je vhodné toto uvést v názvu. Dále musí obsahovat plná jména a příjmení všech autorů v pořadí, odrážejícím jejich podíl na vzniku rukopisu, názvy pracovišť (rovněž v anglickém jazyce) všech autorů (v případě více pracovišť uvést na prvním místě pracoviště, kde práce převážně vznikala), adresu hlavního autora, telefon a e-mailovou adresu, kam má být zasílána korespondence týkající se rukopisu. Pokud mají autoři vytvořeno identifikační číslo ORCID (pro více informací viz orcid.org), uveďte jej prosím u každého autora, pro lepší možnost vyhledávání a citovanost. Byla-li při přípravě příspěvku čerpána finanční nebo nefinanční podpora (granty, přístrojové vybavení, léky apod.), je nutno uvést v dostatečném rozsahu zdroje této podpory. Případná poděkování lze umístit před seznam literatury.

SOUHRN

Abstrakt

strukturovaný abstrakt představuje shrnutí obsahu článku do stručné formy. Nutné jsou charakteristické údaje z článku. Vše v anglickém a případně i v českém/slovenském jazyce. Struktura abstraktu původní práce kopíruje strukturu celé práce, tedy obsahuje kapitoly „Cíle, Materiál a metody, Výsledky a Závěr“. Abstrakt by měl mít rozsah maximálně jedné normostrany (maximálně 1 800 znaků).

Klíčová slova

v počtu 3–8 slov nebo krátkých obratů umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího obsahu. Doporučuje se užít hesla vycházející z doporučených termínů v anglickém jazyce National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH). České/slovenské znění klíčových slov pak odvodit z jejich anglických ekvivalentů.

Struktura původní práce

ÚVOD

sděluje stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.

MATERIÁL A METODY

Materiál a metody charakterizují výběr pacientů nebo pokusných zvířat, včetně kontrol. Použité metody a postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Na zavedené metody se pouze odkazuje. Přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie, včetně mezinárodních nechráněných zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání. K označení pacientů se neužívají jména, iniciály ani čísla chorobopisů. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků. U prospektivních projektů se vyžaduje registrace před zahájením projektu v ClinicalTrials.com.  U přístrojů uvést výrobce, ev. typ či model.

VÝSLEDKY

Výsledky se uvádějí v logickém sledu v textu, v tabulkách nebo grafech. V textu se zdůrazňují a shrnují nejdůležitější pozorování.

DISKUZE

vyzdvihují se nové, důležité aspekty práce a závěry, srovnávající se s jinými obdobnými studiemi a plánovanými záměry práce.

ZÁVĚR

stručná formulace závěru, který práce přináší.

Poděkování

Poděkování je určeno jen osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie, autor musí mít souhlas osob uvedených v poděkování.

LITERATURA

Rukopis smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává, nebo práce skutečně významné (nesmějí se uvádět práce jen z důvodů formálních). Literatura je řazena podle výskytu v textu, nikoli abecedně a cituje se podle „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals“ podle “Vancouver citation format”.

U odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté k uveřejnění uveďte název časopisu s poznámkou „v tisku“. Doložte přijetí článku k tisku.

Označování citací v textu

Literární odkazy v textu, tabulkách nebo popisech obrázků číslujte vzestupně arabskými číslicemi v hranatých závorkách. Více zdrojů oddělte čárkou, bez mezer [1,2].

Formátování citací

Pro formátování citací je podstatné, o jaký typ zdroje se jedná. Zdrojů je celá řada a může se jednat například o kapitoly z knihy, odborné články, elektronické zdroje, a další.

Kompletní instrukce k citování a pravidla pro citaci jiných než výše uvedených příkladů zdrojů podle “Vancouver citation format” jsou dostupné na adrese:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2

Poznámka 1: V citacích používejte výhradně spojovník (mínus)! Pokud si nejste jisti, zda používáte správný znak, napište zkratku ALT+45.
Poznámka 2: Pokud je v odkazu použita internetová adresa (včetně DOI), nesmí být na jejím konci nikdy použita tečka, a to ani v případě, pokud navazuje další věta!

Pomocné programy pro formátování citací

Dostupné na :  www.cs-ophthalmology.cz

Článek v časopisu

V seznamu citací číslujeme arabskou číslicí, tečka, mezera a následuje vlastní citace. Příjmení autorů se uvádí celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše čárka, za posledním tečka. Pokud je počet autorů vyšší než 6, uveďte první tři autory a zkratku et al. Název článku se ukončuje tečkou. Poté oficiální zkratka časopisu (názvy časopisů se zkracují podle stylu použitého v Index Medicus) a rok (ev. i měsíc) vydání, neodděluje se čárkou, za rokem středník. Ročník časopisu a ev. v kulaté závorce číslo vydání dvojtečka, stránky ukončené tečkou. 

Příklad

 • Leurs R, Church MK, Taglialatela M. H1-antihistamines: inverse agonism, anti-inflammatory actions and cardiac effects. Clin Exp Allergy. 2002 Apr;32(4):489-498.
 • Tashiro J, Yamaguchi S, Ishii T, Suzuki A, Kondo H, Morita Y. Inferior oncological prognosis of surgery without oral chemotherapy for stage III colon cancer in clinical settings. World J Surg Oncol. 2014 May 10;12(1):145. [Epub ahead of print]
 • Mendicute J, Bascarán L, Pablo L, et al. Multicenter Evaluation of Time, Operational, and Economic Efficiencies of a New Preloaded Intraocular Lens Delivery System versus Manual Intraocular Lens Delivery. Clin Ophthalmol. 2021 Feb 16;15:591-599.
  doi: 10.2147/OPTH.S263658

Pokud časopis používá nepřetržité stránkování v celém ročníku (jako to dělá mnoho lékařských časopisů), může být vynechán měsíc a číslo vydání.

 • Thomas MC. Diuretics, ACE inhibitors and NSAIDs – the triple whammy. Med J Aust. 2000;172:184-185.

Kapitola v knize

U autorů uvádějte příjmení celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše čárka, za posledním tečka. Název knihy oddělený čárkou, číslo vydání ukončené tečkou. Město vydání a v kulaté závorce země vydání a dvojtečka, vydavatel středník, rok vydání tečka, název kapitoly středník a stránky ukončené tečkou.

Příklad

 • Riffenburgh RH. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam (Netherlands): Elsevier Academic Press; c2006. Chapter 24, Regression and correlation methods; p. 447-486.

Kniha, monografie

U autorů uvádějte příjmení celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše čárka, za posledním tečka. Název knihy ukončený tečkou a číslo vydání ukončené tečkou. Město dvojtečka, vydavatel středník, rok vydání tečka a celkový počet stran ukončený tečkou.

Příklad

 • Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Pharmacology. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2003. 450.

Příklady dalších citací

Elektronická publikace

Příklad

 • World Health Organization (WHO). Mortality country fact sheet 2006 [internet]. Geneva: WHO; 2006. Available from: www.who.int/whosis/mort_emro_pak_pakistan.pdf

Článek z webových stránek

Příklad

 • Complementary/Integrative Medicine [Internet]. Houston: University of Texas, M. D. Anderson Cancer Center; c2007 [cited 2007 Feb 21]. Available from: http://www.mdanderson.org/departments/CIMER/

Článek z online databáze

Příklad

 • MeSH Browser (2011 MeSH) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), Medical Subject Headings Section; [1999] - [updated 2010 Aug 28; cited 2011 Jul 8]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Files are updated every week on Sunday.

Články, které nejsou v angličtině

Citují se stejně, jako články uvedené v angličtině, pouze na konci citace je vyznačen jazyk zdroje.

Příklad

 • Forneau E, Bovet D. Recherches sur l'action sympathicolytique d'un nouveau dérivé du dioxane. Arch Int Pharmacodyn. 1933;46:178-191. French.

Pokud existuje oficiální název titulu v angličtině, uvádí se v hranatých závorkách ihned za názvem v původním jazyce.

Kontakt pro zaslání rukopisů

Rukopisy redakce přijímá  pouze  elektronicky na  e-mail: redakce@cs-ophthalmology.cz;

Kontakt na vedoucího redaktora

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Oční klinika LFUP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6,
779 00 Olomouc
Czech Republic

redakce@cs-ophthalmology.cz